Vedtægter

§ 1.
Klubbens navn er Sæby Badmintonklub. Dens formål er at fremme badmintonspillet. Dens hjemsted er Sæby.

§ 2.
Som medlem kan optages enhver, der retter anmodning herom til klubben.
Medlemmerne er foruden klubbens love/vedtægter underkastet de af bestyrelsen og spillerudvalg til enhver tid udfærdigede bestemmelser og regler.
Ved indmeldelse betales et indskud, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Medlemskontingent samt gæstetakster fastsættes af bestyrelsen.

§ 3.
Samtlige aktive medlemmer har ret til 1 ugentlig double eller 1 ugentlig singletime fast. Ved fordeling af spillertimerne, skal der så vidt muligt tages hensyn til spillernes ønske. Til timer efter kl. 18.00 har seniorer fortrinsret.

§ 4.
Bestyrelsen har ret til at annullere de faste tider, men andre tider skal da så vidt muligt anvises. I øvrigt skal der så vidt muligt disponeres således, at man undgår at beslaglægge de faste tider.

§ 5.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af 1. kvartal. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 7 dages varsel, enten ved bekendtgørelse i de lokale aviser eller ved almindeligt brev til medlemmerne eller på klubbens hjemmeside eller ved e-mail til medlemmerne. I alle tilfælde indeholdende oplysninger om dagsorden. Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil, og skal indkaldes, når mindst 20 % af medlemmerne skriftligt til bestyrelsen sender anmodning derom og samtidig indgiver forslag til dagsorden.

§ 6.
På den ordinære generalforsamling skal følgende foretages:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, 1. og 2. suppleanter.
  6. Kassereren vælges særskilt for 2 år på generalforsamlingen.
  7. Valg af revisor samt suppleant.
  8. Eventuelt.

§ 7.
Ethvert aktivt medlem, som er fyldt 14 år, er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men alene ved personligt fremmøde. Ingen fremmødte kan have mere end en stemme. I afstemninger, som berører klubbens økonomi og ejendom, har medlemmer under 18 år ingen stemmeret. Stemmeret for et medlem under 18 år kan udøves af en af forældrene.

§ 8.
Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagens behandlingsmåde og stemmeafgivning. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhand¬lingsemner.

§ 9.
De på generalforsamlingen behandlede anliggende afgøres ved simpel stemmeflerhed, dog fordrer lov vedtagelse eller ændringer i lovene 3/4 stemmeflerhed blandt de mødte.

§ 10.
Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

§ 11.
Klubben ledes af en af generalforsamlingen blandt medlemmerne valgt bestyrelse på 5 til 8 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.
Formanden og menige medlemmer vælges i lige årstal.
Næstformand, kassereren og USU Formand vælges i ulige årstal.
Fraværende medlemmer kan vælges efter forud indhentet tilsagn fra disse. Flertallet af bestyrelsen skal være over 18 år.
Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i utide, kan et nyt medlem vælges for en 1-årig periode. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Valgbar er også forældre til medlemmer under 18 år.

§12.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af klubbens anliggender og kan til varetagelse af disse nedsætte nødvendige udvalg, hvis beføjelser fastsættes af bestyrelsen. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, er underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
Ethvert udvalg, bestyrelsen måtte nedsætte, skal bestå af mindst 2 medlemmer. Samme udvalgs arrangementer skal godkendes af bestyrelsen, der i øvrigt skal holdes underrettet om udvalgenes arbejde.
Ethvert anliggende, der måtte kræve bestyrelsens godkendelse, skal forelægges den samlede bestyrelse, som derefter ved simpelt flertal kan forkaste eller godkende det pågældende anliggende.

§13.
Foreningen forpligtes overfor tredjemand ved underskrift af formanden eller næstformanden i forbindelse med endnu et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån kræves dog en generalforsamlings beslutning.

§ 14.
Revision af klubbens regnskab foretages af en på generalforsamlingen blandt medlemmerne valgt revisor.

§15.
Klubbens regnskab følger kalenderåret.

§ 16.
Kommer et medlem i restance med kontingent eller betaling for spilletid og berigtiges restancen ikke inden 3 dage efter kassererens eller dennes befuldmægtigedes påkrav, bliver vedkommende ekskluderet af klubben og kan kun optages igen mod betaling af det skyldige beløb.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold taler derfor. Eksklusionen træder i kraft ved godkendelse på en hertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

§ 17.
Bestemmelse af klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling.
Mindst halvdelen af klubbens medlemmer må være til stede, og der fordres 5/6 stemmeflerhed. Er ikke tilstrækkeligt antal medlemmer mødt, sammenkaldes ny generalforsamling med 14 dages varsel, hvor da bestemmelsen kan tages med ovennævnte kvalificerede majoritet, uden hensyn til de mødtes antal.
På samme måde tages bestemmelse med hensyn til realisationen af klubbens ejendele og anvendelse af den derved fremkomne formue, som skal anvendes til støtte for genetablering af børne- og ungdoms badmintonsporten i Sæby Kommune.

§ 18.
Ingen spillere må underskrive sponsorkontrakt uden først at indhente tilladelse hos bestyrelsen.

Som ændret på generalforsamlingen den 1. marts 1983, generalforsamlingen den 29. februar 1984, generalforsamlingen den 25. februar 1987, generalforsamlingen den 12. september 1988, generalforsamlingen den 25. september 1990, generalforsamlingen den 23. september 1992, generalforsamlingen den 22. september 1993, generalforsamlingen den 19. marts 2003, ekstraordinær generalforsamlingen den 22. april 2004, generalforsamling den 16. marts 2010 og generalforsamling den 5. juni 2021.